Algemene voorwaarden

Huisregels en (huur)voorwaarden van de Ten Westen. Onder ‘Verhuurder’ wordt verstaan: De Ten Westen. Onder ‘Huurder’ wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die van verhuurder (een) ruimte(n) gebruikt, reserveert, bezoekt of huurt. Onder ‘het gehuurde’ wordt verstaan: de ruimte(n) die verhuurder aan huurder ter beschikking stelt.


Artikel 1 Gebruik van het gehuurde

 1. Het gehuurde is uitsluitend de door de verhuurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte.
 2. De verhuurder heeft het recht zo nodig in de plaats van het gehuurde andere ruimte in huur aan te bieden, welk aanbod door de huurder dient te worden aanvaard, zonder dat de verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding.
 3. De huurder is niet bevoegd andere ruimten in het gebouw te betreden, met uitzondering van het toilet.
 4. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan door de huurder is opgegeven, dit doel een andere benaming te geven dan is opgegeven, respectievelijk een reclame te maken die afwijkt van het eerder aan de verhuurder opgegeven doel.
 5. Voor en tijdens een activiteit dienen maatregelen te worden genomen met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte(n). De maximaal toelaatbare waarden van 90db mag niet worden overschreden. Versterkte muziek is buiten niet toegestaan tenzij toestemming verhuurder en vergunning. De bar sluit uiterlijk om 00:30 uur.
 6. Het is de Huurder niet toegestaan de ruimte(n) van medehuurders of gebruikers te betreden of deze te (ver)storen. Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(n). De huurder dient er tevens op toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden, gasten of medehuurders.
 7. Binnen roken is verboden. De huurder dient erop toe te zien dat diens gasten niet binnen roken. Dit is alleen toegestaan buiten (niet voor de deur).

Artikel 2 Prijs

 1. De overeengekomen prijzen inclusief de btw en de in verband met de verhuur gemaakte kosten blijven verschuldigd ook wanneer de huurder, om welke reden dan ook niet van het gehuurde of gereserveerde gebruik maakt in de ruimste zin. Dus ook in geval van minder personen, minder of toch geen  voorzieningen en catering of een korter tijdsbestek.
 2. Alle te maken kosten voor extra voorzieningen zoals geluidsapparatuur, audiovisuele apparatuur, flipover en onvoorziene kosten van extra personeelsinzet ten behoeve van afwas, schoonmaak en ordehandhaving komen voor rekening van de huurder. Alsmede extra wensen zoals gebruik van gebaksbordjes of dieetwensen.
 3. De kosten van de hierboven bedoelde extra voorzieningen en wensen zullen zoveel als mogelijk vooraf aan de huurder worden opgegeven, doch de huurder zal zich in elk geval conformeren aan de bonafide opgave van de verhuurder achteraf.
 4. Bij het vaststellen van de geldende prijzen van huur-, faciliteiten, personeel- horeca e.d. voor de huurder, is het jaar waarin de huurder de ruimte huurt uitgangspunt. De verhuurder is gerechtigd om prijsstijgingen die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alsnog bij de huurder in rekening te brengen.
 5. Onder borg of aanbetaling wordt verstaan een bedrag dat dient ter garantie van het nakomen van de verplichtingen en ter compensatie van schade, administratiekosten, gederfde inkomsten en dergelijke.

Artikel 3 Reservering

 1. Een optie is vrijblijvend en blijft 14 dagen staan. Verhuurder kan ook een aantal optie dagen afspreken, maar een optie blijft nooit langer dan 30 dagen staan. Indien binnen deze afgesproken periode geen huurovereenkomst tot stand komt, vervalt de optie automatisch.
 2. Als zich binnen de optieperiode een andere gegadigde meldt, neemt verhuurder contact op met de optant. Optant heeft dan 24 uur de tijd om de optie om te zetten in een definitieve reservering.
 3. Een reservering komt definitief tot stand wanneer schriftelijk (digitaal) akkoord is ontvangen op de prijs.
 4. Tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van uw event kunt u één keer kosteloos met een maximale marge van 20% afwijken van het definitieve aantal.
 5. Het definitieve aantal gasten voor uw event vernemen wij graag 7 dagen voor de aanvangsdatum. Wanneer er niet of niet tijdig gewijzigd is, wordt de reserveringswaarde in rekening gebracht op basis van het aantal gereserveerde personen. Komen er meer gasten, dan worden de aanwezige gasten doorberekend.
 6. Verhuurder kan per wijziging  administratie- en wijzigingskosten rekenen, maar ook een meerprijs voor zaalhuur, catering en andere gederfde inkomsten.
 7. Eerder gebruik of uitlopen na een dagdeel kan alleen tegen een meerprijs, wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk bevestigd.
 8. Tot het gehuurde behoort uitsluitend de in de huur overeenkomst omschreven ruimte(n). Huurder dient zich te houden aan de in de overeenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd. Verhuurder heeft het recht de overeengekomen tijden strikt na te leven.
 9. De ‘wet verkoop op afstand’ is hier niet van toepassing, daar de zaalhuurder al bekend is met de zalen.

Artikel 4 Annulering

 1. Huurder kan de huur voor aanvang schriftelijk annuleren. Bij een annulering meer dan 30 dagen voorafgaand aan de reservering datum wordt 0% in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen wordt de aanbetaling van de huur van de locatie niet terugbetaald. De kosten bij annulering binnen 20-30 dagen wordt 25%, bij 10 tot 20 dagen 50% van de totale offerte in rekening gebracht. Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van het event wordt 100% van de offerte in rekening gebracht.
 2. De offerte omvat de totale reserveringswaarde bestaande uit alle geoffreerde prijzen voor gebruik zoals ruimte per dagdeel, de gereserveerde voorzieningen en catering prijzen x het aantal personen incl. btw.
 3. Verhuurder kan de huurovereenkomst voor aanvang van de huur eenzijdig zowel mondeling als schriftelijk aan Huurder beëindigen, zonder dat Huurder ten gevolge daarvan aanspraak maakt op vergoeding van schade in welke vorm dan ook.
 4. Annulering is alleen rechtsgeldig indien dit schriftelijk is bevestigd.

Artikel 5 Betaling

 1. De aanbetaling bedraagt de hoogte van de huur van de locatie en zal na bevestiging van de reservering in rekening worden gebracht. Op de eindfactuur zal dit worden verrekend.
 2. Wij houden ons het recht voor een borg te verlangen of aanbetaling van 50% tot 100% van het totale offertebedrag.
 3. De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden uit welken hoofde ook verschuldigd zijn.
 4. De huurder kan slechts korting of compensatie vorderen, als er afspraken op papier staan die door beide partijen zijn ondertekend.
 5. In geval van niet of niet tijdige betaling van de huurprijs of van de bijkomende kosten, zal de verhuurder de huurder de wettelijke rente in rekening brengen.
 6. Indien de huurder niet (tijdig) aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de verhuurder het recht -zonder schriftelijke verklaring- de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen, en zal hij de door de huurder reeds gedane betalingen als schadevergoeding mogen behouden, onverminderd haar recht verdere schadevergoeding te vorderen.
 7. De ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van de huurovereenkomst door de huurder aan de verhuurder veroorzaakte kosten, komen voor rekening van de huurder, die zich zonder enig voorbehoud conformeert aan de bonafide opgave van de verhuurder. Vooruitlopende op het door de verhuurder vaststellen van de werkelijke kosten, zullen in dat geval de buitengerechtelijke kosten tussen partijen voorlopig worden bepaald op een bedrag gelijk aan 15% van de huurprijs met een minimum van € 100,-.
 8. De verhuurder heeft ten allen tijde het recht de kredietwaardigheid van de huurder op te vragen. Indien de huurder niet zijn medewerking verleent en/of niet kredietwaardig is, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden.
 9. Bij niet of niet tijdige betaling van een of meerdere termijnen, heeft zaalverhuurder het recht de totale resterende huursom van het betreffende contract ineens op te eisen.
 10. Indien een gebruiker,(zaal)huurder in gebreke is, dan dient hij alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan (zaal)verhuurder te vergoeden.

Artikel 6 Inrichting en ontruiming

 1. De inrichting en de ontruiming van het gehuurde moet geschieden in overleg met de verhuurder. De verhuurder heeft het recht de huurder de bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in of aan het gehuurde en gebruik daarvan.
 2. In opdracht van de huurder uitgevoerde werkzaamheden door derden zullen ten alle tijden door en vanwege de huurder aangesteld persoon worden begeleid.
 3. Behoudens goedkeuring van de verhuurder mogen door de huurder geen veranderingen aan het gehuurde worden aangebracht en wandelpaden, deuren, in/uitgangen, muren en wanden moeten vrijblijven. Er mag onder meer niet op of in vloeren, muren, kolommen e.d. worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord en gespijkerd.
 4. Te verrichten werkzaamheden voor schoonmaken en voor tijdelijke aansluitingen van elektriciteit, water, water toe- en afvoer, gas, telefoon en tijdelijke aansluiting op het interne digitale infrastructuur mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen/bedrijven die door verhuurder worden aangewezen.De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder.
 5. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door, dan wel in verband met, deze tijdelijke aansluitingen ontstaat, terwijl de huurder de verhuurder vrijwaart van aanspraken van derden.
 6. Na beëindiging van de huurperiode dient de huurder het gehuurde op te leveren in de toestand zoals het te zijner beschikking is gesteld. Voldoet de huurder hieraan niet, dan is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder de nodige voorzieningen te treffen en is de huurder aansprakelijk voor de schade, die ontstaat doordat de verhuurder als gevolg van de niet behoorlijke oplevering niet in staat is de ruimte weer te verhuren.

Artikel 7 Bepalingen van orde

 1. De huurder is jegens de verhuurder verplicht alle voorschriften en aanwijzingen die de gemeente Alkmaar, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het gebruik van het gehuurde geven, na te komen en eventuele kosten voor zijn rekening te nemen.
 2. Het aanbrengen van reclame aan, op en rondom het gehuurde en de inhoud van reclame-uitingen is in principe niet toegestaan, uitzondering behoeft te allen tijde schriftelijke toestemming van verhuurder.
 3. Indien er beveiliging nodig is, gezien het door de huurder voorgenomen gebruik van het gehuurde noodzakelijk is. Zal de beveiliging geschieden door personen, die door de verhuurder worden aangewezen. De daaraan verbonden kosten komen voor de rekening van de huurder.
 4. Bediening van technische installaties geschiedt uitsluitend door of onder toezicht van personeel van de verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in deze technische installaties.
 5. In het gehuurde mogen zich geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen en andere gevaarlijke, dan wel hinderlijke goederen bevinden.
 6. In de Ten Westen mogen geen door de huurder en diens personeel of personen die zich van zijnentwege in het gehuurde bevinden, meegenomen eet- of drinkwaren worden gebruikt, anders dan na uitdrukkelijke goedkeuring van de verhuurder. De verzorging van recepties, partijen, lunches, diners, e.d. mag uitsluitend geschieden door horeca van de verhuurder of catering organisaties die door de verhuurder zijn aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Het aanbrengen en gebruik van eigen voorzieningen en installaties, zoals audiovisuele apparatuur en geluidsapparatuur in het gehuurde, is de huurder niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders met de verhuurder is overeengekomen.
 8. Geluidsinstallatie en andere audio visuele apparatuur (van band DJ) mag niet harder dan de aangegeven 90 db. Huurder dient hier zorg voor te dragen en de verhuurder mag te allen tijde het geluid zachter zetten.
 9. De huurder draagt er zorg voor dat aan de medegebruikers van het gebouw geen overlast wordt aangedaan. De huurder is gehouden aanwijzingen van de verhuurder ter zake op te volgen. De huurder garandeert dat zijn/haar gasten/ clienten of bij het houden van een evenement de deelnemers op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden en huisregels.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De verhuurder is jegens de huurder, diens personeel of personen in het gebouw waarvan het gehuurde onderdeel uitmaakt, bevinden of zullen bevinden, niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken en/of eigenschappen van het gebouw of voor de gevolgen van het niet of niet tijdig nakomen van enige bepaling uit de huurovereenkomst.
 2. Goederen van de huurder of derden bevinden zich voor, tijdens en na de huurperiode op eigen risico van de huurder in het gebouw. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van geld en/of goederen uit het gebouw.
 3. Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als Huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk voor het geheel jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle uit de tussen partijen bestaande rechtsverhouding voortvloeiende verbintenissen. Uitstel van betaling of kwijtschelding door Verhuurder aan één der huurders of een aanbod daartoe, betreft alleen die huurder.
 4. In alle gevallen waarin Verhuurder een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan Huurder doet uitbrengen of ingeval van procedures tegen Huurder om deze tot nakoming van de offerte of deze algemene voorwaarden te dwingen, is Huurder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Verhuurder te voldoen.
 5. De huurder vrijwaart de verhuurder voor eventuele schade of aanspraken van derden.
 6. Alle werkzaamheden verricht door derden, die in opdracht van de huurder zijn aangesteld, zoals technici, standbouwers, organisatiebureaus e.d., worden uitgevoerd voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de huurder.

Artikel 9 Vergunningen en rechten van derden

 1. De huurder zal alle toestemmingen verwerven die voor zijn wijze van gebruik van de Ten Westen worden vereist door de plaatselijke of centrale overheid of enig ander bevoegde instantie en/of derde. De huurder verklaart dat door het aangaan van de huurovereenkomst en door diens wijze van gebruik van het gehuurde geen inbreuk op de rechten van derden plaatsvindt. Alle aan het verkrijgen van deze toestemmingen verbonden kosten, leges, auteursrechten en BUMA- rechten daaronder begrepen, komen voor rekening van de huurder.
 2. Indien het aan lid 1 bepaalde niet wordt voldaan, zal dat geen grond zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst of voor enige actie jegens de verhuurder, terwijl de huurder alsdan de verhuurder vrijwaart van aanspraken van derden, die hieruit tegenover de verhuurder mochten voortvloeien.

Artikel 10 Aanvullende bepalingen

 1. Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder het gehuurde noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in onderhuur af te staan of in (tijdelijk) gebruik te geven.
 2. De huurder zal het personeel van de verhuurder ten behoeve van de uitoefening van hun taak en het toezien op de naleving van de huurovereenkomst vrije toegang verlenen.
 3. In geval van, aan de huurder toe te rekenen ordeverstoringen en indien de huurder in de nakoming van één van zijn uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen tekortschiet, surséance van betaling aanvraagt of zijn faillissement is aangevraagd, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, zonder dat daartoe een schriftelijke verklaring aan de huurder vereist is en dient de huurder op de eerste aanwijzing van de verhuurder terstond te voldoen aan diens oplevering verplichting, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van schade als gevolg van deze wijze van huur beëindiging.
 4. Fotograferen en filmen binnen het gebouw is zonder toestemming van verhuurder niet toegestaan.
 5. Mocht de verhuurder na het sluiten van de overeenkomst vaststellen dat de bijeenkomst van racistische, fascistische en/of mensenrechten schendende aard is, heeft de verhuurder ten allen tijden het recht de bijeenkomst éénzijdig te annuleren, zonder dat daar enige financiële vergoeding tegenover staat.

Artikel 11 Gebruik Beeld en filmmateriaal

Als muzikant of artiest ga je akkoord met het volgende:

 1. Toestemming voor Gebruik: Door deel te nemen aan optredens, opnamesessies, of andere evenementen, stem je ermee in dat beeld- en filmmateriaal waarin je voorkomt, kan worden vastgelegd en gebruikt voor promotionele, commerciële, of andere doeleinden, zoals gedefinieerd door de organisator, producent, of beheerder van het evenement.
 2. Licentie voor Gebruik: Je verleent hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie aan de organisator, producent, of beheerder van het evenement om het opgenomen beeld- en filmmateriaal te gebruiken, reproduceren, verspreiden, wijzigen, en openbaar weer te geven, in welk medium dan ook, voor onbepaalde tijd en wereldwijd.
 3. Rechten en Eigendom: Je erkent dat het beeld- en filmmateriaal dat tijdens het evenement wordt vastgelegd, eigendom blijft van de organisator, producent, of beheerder van het evenement, en je zult geen aanspraak maken op eigendomsrechten, auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot dit materiaal.
 4. Recht op Integriteit: Hoewel de organisator, producent, of beheerder van het evenement de licentie heeft om het beeld- en filmmateriaal te gebruiken, zullen redelijke inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat het materiaal op een respectvolle en accurate manier wordt gebruikt, zonder schade aan je reputatie als artiest.
 5. Beperkingen op Gebruik: Het beeld- en filmmateriaal zal niet worden gebruikt op een manier die jouw privacy schendt, jouw imago schaadt, of op enige wijze in strijd is met de geldende wetgeving met betrekking tot privacy, auteursrecht, of andere rechten van derden.
 6. Vrijwaring: Je vrijwaart hierbij de organisator, producent, of beheerder van het evenement van alle claims, aansprakelijkheden, kosten, en uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van het beeld- en filmmateriaal in overeenstemming met deze voorwaarden.

Door deel te nemen aan het evenement ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden voor het Gebruik van Beeld- en Filmmateriaal.

Artikel 12 Ontbinding van de overeenkomst

Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van zaalverhuurder is mogelijk indien er sprake is van:

 1. Het niet nakomen van de verplichtingen door huurder zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden of huisregels of reservering of huur-overeenkomst; wangebruik door (zaal)huurder (of gebruikers) van het gehuurde; overlast door (zaal)huurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan (zaal)verhuurder gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door (zaal)huurder aangeboden activiteit(en); het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door (zaal)huurder aan (zaal)verhuurder; ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door (zaal)huurder of gebruikers.
 2. Het in gevaar brengen van de goede naam van de Ten Westen.
 3. In geval de relatie tussen zaalhuurder en overige zaalhuurders of zaalhuurder en zaalverhuurder ernstig verstoord is.
 4. Na een of meerdere klachten over (zaal)huurder of activiteiten van de (zaal)huurder.
 5. (Zaal)verhuurder zal al dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
 6. Ontbinding door (zaal)verhuurder kan aan het einde van de in de (zaal)huur-overeenkomst aangegeven huurtermijn zonder opgaaf van redenen. (feitelijk een niet-verlenging). De (zaal)huur-overeenkomst is nadrukkelijk géén normaal huurcontract, maar een gebruikscontract waarin een tijdelijk gebruik van onze facilitaire voorzieningen is vastgelegd.

Artikel 13 Toepasselijk recht

 1. Op alle zaken die verband houden met de huur dan wel het gebruik van het gehuurde is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Alkmaar.

Wil je een reservering maken? Neem contact op!